دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادخانم دکتر بتول مهرشاد
سرپرست آمار و فناوری اطلاعاتآقای مهندس مهدی بنائی
رئیس گروه زیرساخت
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم فاطمه عارفی صدر
کارشناس آمار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم مهندس ناهید سیفی
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس الهه نوری


خانم مهندس آناهیتا منافی


خانم مهندس فاطمه بیات


آقای مهندس هادی اردوخانیخانم مهندس زهرا بوربور
رئیس گروه اطلاع رسانی و پرتال
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم فرزانه نجاتی رستمی
کارشناس مسئول آمار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس ژاله علیمرادی
خانم مهندس نغمه حیدری
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس ماندانا رشنوئی


خانم فرزانه سیه پوشآقای مهندس مهدی بنائی
رئیس گروه زیر ساخت

خانم مهندس فاطمه بیات
کارشناس سخت افزار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
آقای مهندس محمد بیات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
آقای مهندس حمید عزیزی


آقای مهندس حامد زواره
کارشناس شبکه
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات