دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281694
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 805
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

لینک های مفید

سایت اداره آمار دانشگاهها
سایت آمار وزارت بهداشت http://it.behdasht.gov.ir/
انجمن علمی آمار http://irstat.ir
مرکز آمار ایران https://www.amar.org.ir/
پژوهشکده آمار http://srtc.ac.ir/fa          
دانشگاه علوم پزشکی  تهران http://sit1.tums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://icts.sbmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://hit.mums.ac.ir/index.php/website/test/statictic-office/intro-statistic
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://ict.mui.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر http://stat.bpums.ac.ir/fa/index.aspx
دانشگاه علوم پزشکی تبریز https://ict.tbzmed.ac.ir/?PageID=134
دانشگاه علوم پزشکی هورمزگان http://hums.ac.ir/index.aspx?siteid=117&fkeyid=&siteid=117&pageid=13801
دانشگاه علوم پزشکی اهواز http://itc.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=10531&Site=itc.ajums.ac&Lang=fa-IR

 
 
نشریات داخلی
مجله علوم آماری http://jss.irstat.ir/
مجله علمی پژوهشی های آمار ی ایران http://jsri.srtc.ac.ir/
مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی) http://ijoss.srtc.ac.ir/
مجله آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی) http://amar.srtc.ac.ir/
مجله اندیشه آماری http://andisheyeamari.irstat.ir/
ژورنال الکترونیک آمار آکادمی http://www.amaracademy.com/index.php

 
نشریات خارجی
انجمن آمار امریکا http://www.amstat.org/
بخش آمار سازمان ملل متحد https://unstats.un.org/home/
صندوق جمعیت ملل متحد https://www.unfpa.org/
محاسبات آماری به صورت  online https://www.statcrunch.com/
موسسه آمار سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه http://www.unsiap.or.jp/ 
تماس با ما
خط مستقیم مدیریت         :   021-88622674
                                 شماره فکس:  88622545