دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281071
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1538
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

تعریف شاخص‌ها

تعریف شاخص‌ها:
درصد اشغال تخت (Bed Occupation Rate)
عبارتست از: میزان تخت‌های اشغالی که بصورت نسبتی از تخت روز اشغالی به تخت روز فعال در یک دوره معین محاسبه می‌شود. چنانچه این نسبت در عدد 100 ضرب شود درصد اشغال تخت روزانه بدست می‌آید.
متوسط مدت اقامت (Average Length of Stay)
متوسط مدت اقامت در بیمارستان عبارتست از: متوسط روزهایی که هر بیمار پذیرش شده در بیمارستان بستری بوده، به عبارت دیگر متوسط تعداد روزهایی که به هر بیمار بستری ارائه خدمت شده است.
میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate)
این شاخص عبارتست از: متوسط تعداد دفعاتی که بیماران بستری از هر یک از تخت‌های بستری بیمارستان/بخش در یک دوره معین استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر این شاخص بیانگر متوسط تعداد دفعات پر و خالی شدن هر یک از تخت‌های بیمارستان/بخش در یک دوره زمانی معین می‌باشد.
فاصله چرخش تخت‌ها یا وقفه در چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Interval Rate)
این شاخص عبارتست از: مدتی که هر یک از تخت‌های بیمارستان/ بخش مورد نظر در طول یک دوره معین خالی مانده است. به عبارت دیگر این میانگین، مجموع زمان‌هایی را بیان می‌کند که هر یک از تخت‌ها از زمان ترخیص بیمار بستری تا پذیرش بیمار جدید خالی مانده است.
بنابراین میانگین فواصل غیرفعال تخت‌ها عبارتست از: میانگین فاصله فعالیت تخت یا وقفه در چرخش اشغال تخت.
میزان مرگ و میر خالص (Net Death Rate)
این شاخص بیانگر میزان مرگ و میر بعد از 24 ساعت در بیمارستان می‌باشد.
میزان مرگ و میر ناخالص (Gross Death Rate)
این شاخص بیانگر میزان کل مرگ و میر بیمارستان اعم از قبل و پس از 24 ساعت می‌باشد.