دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281071
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1538
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

داشبوردینگ تخصصی برروی بانکهای اطلاعاتی

 | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
داشبوردینگ تخصصی برروی بانکهای اطلاعاتی
استفاده ازنرم افزار کلیک ویو براساس نیازی که درحوزه سپاس دانشگاه طبق دستورالعمل وزارتخانه احساس می شد ازمهرماه سال 93شروع بکارنمود. فعالیتهای انجام شده دراین حوزه تاکنون به شرح زیر می باشد:
  • برگزاری 3 روزکارگاه آموزشی نرم افزار کلیک ویو درسطح کارشناسان مدیریت آمارو فناوری اطلاعات
  • برگزاری بیش از10جلسه مشترک باشرکت طرف قراردادجهت ایجادداشبوردهای  مدیریتی آموزش ونیروی انسانی
  • تهیه بیش از40 گزارش موردنیاز داشبوردینگ ازحوزه های آموزش ونیروی انسانی (هیئت علمی وغیرهیئت علمی)
  • ساخت5 داشبورد آموزش ،پرسنلی هیئت علمی،پرسنلی غیرهیئت علمی و سپاس(impationtوsrm)
  • اتصال 45بیمارستان خصوصی همانند 15بیمارستان دولتی به سامانه سپاس واتصال به داشبوردمدیریتی سپاس