دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281062
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1532
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

واحد نرم افزارها، اطلاع رسانی و پورتال

 | تاریخ ارسال: 1396/12/12 | 
تامین نرم افزارهای کاربردی و نظارت بر فرآیند آن بر اساس اعلام نیاز واحدهای دانشگاه و راهبری سامانه های عملیاتی و هماهنگی با کاربران در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود از جمله امور این حوزه می باشد.
نقش بسزای پورتال سازمانی جهت ارائه چهره علمی دانشگاه و معرفی توانمندیها و قابلیتهای عملیاتی و ایجاد ارتباط با مخاطبین همراه از جایگاه ویژه ای برخوردار است این گروه با استفاده از توانمندیهای داخلی و متخصصین برون سازمانی در امر توسعه خدمات، نگهداری سامانه های نرم افزاری، توسعه مکانیزاسیون خدمات و تسهیل انجام وظایف حوزه ها گام بر می دارند.